adults only!

squishfox's weird porn

🔖 tags → ike

Ike
he/him
shipwreck (sea dragon / scrapgoat)

(to be written)